POKETTI-portaalin päivittäminen on päättynyt. Ajantasainen tieto löytyy: http://www.pohjois-karjala.fi/tilastot

Koulutus

Väestön koulutusrakenne
Koulutuksen mitoitus ja kohdentaminen (KESU)
Hakijat toisen asteen koulutukseen

Sijoittumisseuranta
Pohjois-Karjalan koulutustarjonta
Toimialakortit

Väestön koulutusrakenne Pohjois-Karjalassa

Tilastokeskus tuottaa vuosittain tiedon väestön koulutusrakenteesta. Väestön koulutusrakennetta kuvataan perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuudella yli 15-vuotiaista. Pohjois-Karjalassa on hieman koko maata pienempi tutkinnon suorittaneiden osuus ja tutkintotasoissa maakunnassa painottuu keskiaste koko maahan verrattuna.
 

Lähde: Tilastokeskus

Sivun alkuun

Koulutuksen mitoitus- ja kohdentaminen (KESU)

Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen on keskeinen tehtävä ennakoinnille. Suomalaisessa ennakointijärjestelmässä koulutustarpeiden ennakointia koordinoi Opetus- ja kulttuuriministeriö. Oppilaitosten koulutus- ja aloittajamääriä tarkistetaan neljän vuoden välein koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa (KESU).

Alla oleviin kuvaajiin on koottu tuoreimman vuoden 2016 aloittajapaikkalaskennan pohjana käytetyt keskeiset kuvaajat Pohjois-Karjalan osalta. Jokaisessa koulutuksen aloittajatarvekuvaajassa on esitetty kolme lukua:

  1. Uuden työvoiman kokonaistarve: Työvoimasta tapahtuvan poistuma + työvoiman tarpeessa tapahtuva muutos.
  2. Koulutustarve (kerroin 1): Se opiskelijapaikkojen määrä, joka riittää täyttämään uuden työvoiman tarpeen, kun huomioidaan opintojen läpäisyaste ja ammatinvaihdokset.
  3. Koulutustarve (kerroin 3): Aloituspaikkojen määrä, jossa huomioidaan opintojen läpäisyn ja ammatinvaihdosten lisäksi tutkinnon suorittaneiden työvoimaosuudet.

Opiskelualojen välillä on eroja koulutuksen tehokkuudessa ja sijoittumisessa opintojen jälkeen oman alan töihin. Nämä tekijät on pyritty huomioimaan käyttämällä kertoimia lopullisten aloittajatarpeiden mitoituksessa.
 

Lähde: Koulutustarjonta 2016 -hanke, pohjatiedot: Tilastokeskus, Opetushallitus
 

Lähde: Koulutustarjonta 2016 -hanke, pohjatiedot: Tilastokeskus, Opetushallitus
 

Lähde: Koulutustarjonta 2016 -hanke, pohjatiedot: Tilastokeskus, Opetushallitus
 

Lisätietoa: Koulutusmäärät työelämän tarpeiden mitoituksen pohjalta (Kimmo Niiranen, ppt)
 

Sivun alkuun

Hakijat toisen asteen koulutukseen

Perusasteen jälkeisen keskiasteen koulutuksen aloitti Pohjois-Karjalassa vuonna 2013 yhteensä 2 543 nuorta. Keskiasteen opintonsa vuonna 2013 aloittaneista 2/3 aloitti ammatillisessa koulutuksessa.
 


 

Koulutusalojen houkuttelevuutta voi kuvata mm. vetovoimaluvun avulla. Vetovoimaluku on ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkojen määrään. Mitä suurempi vetovoimaluku on, sitä enemmän ensisijaisia hakijoita on ollut suhteessa aloituspaikkojen määrään. Kaikkein vetovoimaisin koulutusala vuonna 2013 oli teatteri ja tanssi. Alla olevaan taulukkoon on koottu toisen asteen koulutuksen aloituspaikat, hakeneet, paikan vastaanottaneet ja vetovoima opintoaloittain Pohjois-Karjalassa vuonna 2013.


 


Hakijoiden ja aloituspaikkojen erotus kertoo, kuinka moni ensisijainen hakija on jäänyt valitsematta ko. koulutusalalle. Alla olevassa taulukossa on havainnollistettu ammatillisen koulutuksen alojen suosiota vertaamalla ensisijaisten hakijoiden määrää aloituspaikkoihin. Alat, joissa on eniten hakijoita, sijoittuvat taulukon yläosaan.

Ensisijaisesti hakeneita aloituspaikkojen määrään verrattuna Pohjois-Karjalassa 2013
 


Vuoden 2010 koulutusrakenteen ja toisen asteen hakijoiden tiedot Pohjois-Karjalasta löytyvät täältä.

Sivun alkuun

Sijoittumisseuranta

Sijoittumisseurannalla tutkitaan opintonsa päättäneiden sijoittumista työelämään valmistumisensa jälkeen. Keväällä 2011 ELY-keskuksen ennakointihanke AlueEnnakko toteutti tutkimuksen, jonka suunnittelutyöhön osallistui myös ELY-keskuksen vakinaista henkilöstöä sekä oppilaitoksen edustaja. Tutkimuksen kohdejoukkona olivat kaikki vuosina 2008 ja 2009 Pohjois-Karjalan toisen asteen oppilaitoksista ja ammattikorkeakouluista valmistuneet, yhteensä 4 235 henkilöä.

Sijoittumisseuranta (PDF)
Sijoittumisseurannan liite (PDF) Kooste kyselyn avoimista vastauksista. Mikä koulutuksessa oli parasta ja mitä tulisi kehittää?
 

Sivun alkuun

Pohjois-Karjalan koulutustarjonta

Pohjois-Karjalaa voi hyvin kuvailla koulutusmaakunnaksi. Maakunnassa on tarjolla hyvät mahdollisuudet perustutkinnon jälkeiseen opiskeluun. Alla olevista linkeistä löydät lisätietoa maakunnan koulutustarjonnasta: 

Itä-Suomen yliopisto

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

 

Toimialakortit

Pohjois-Savon ennakointihankkeessa on laadittu yhdeksältä toimialalta toimialakortit, joihin on koottu tiiviisti yleisinfoa mm. toimialasta, yleisnäkymistä, työllistymismahdollisuuksista ja osaamistarpeista. Toimialakortteja on seuraavilta toimialoilta:

Sivun alkuun

Linkkejä lisätietoon

Pohjois-Karjalan koulutus- ja sivistysstrategia 2014

Pohjois-Karjalan koulutus- ja sivistysstrategia 2014 osa 2. (liitteet)

www.ammatillinenkoulutus.com

 

Katso myös nämä:

Tulevaisuus on tehtävä – ennakointitieto käytännön ohjauksen kehittämisessä
Leena Jokinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 3.2.2012

Koulutusmäärät työelämän tarpeiden mitoituksen pohjalta
Kimmo Niiranen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, 3.2.2012

Sivun alkuun