ETKO-hankkeessa tuotetaan ennakointitietoa koulutuksen osuvuuden parantamiseksi ja muun päätöksenteon tueksi sekä luodaan maakunnan tarpeisiin vastaava tehokas, alueen ennakointityön uudelle tasolle nostava työvoimapalvelujen ja aikuiskoulutuksen kehittämistä palveleva yhteistyörakenne ja toimintamalli. Uudenlainen toimintamalli auttaa koulutustarvetiedon kokoamisessa, parantaa koulutuksen osuvuutta ja sillä on edellytykset vakiintua hankkeen kohderyhmien omaksumaksi pysyväksi, koulutuksen tarjoajien ja työnantajien yhteistyötä edistäväksi toimintatavaksi hankkeen päättymisen jälkeen.

ETKO-hanke tuottaa työvoimakoulutuspalvelujen ja koulutustarjonnan osuvuuden parantamisen edellyttämää analysoitua ja tulkittua tietoa tulevaisuuden osaamistarpeista. Hankkeen aikana varmistetaan tuki palvelujen ja koulutuksen suunnittelulle hankkeen päättymisen jälkeen luomalla menetelmä maakunnan elinvoimaisuuden ja kasvun kannalta oleellisimman tulevaisuustiedon kokoamiseksi alueelta. Tieto yhdistetään ulkoa tulevasta laajasta tietomäärästä valikoituun, maakunnan kilpailukyvyn kehittämisen kannalta oleelliseen ennakointitietoon. Prosessin tuloksena tuotetaan tulkintoja ja suosituksia koulutuksen ja työvoimapalvelujen kehittämiselle. Samalla vakiinnutetaan työvoimapalvelujen kehittämistä sekä aikuiskoulutuksen suunnittelua tukeva toimintatapa – maakunnan keskeiset toimijat kattava yhteistyöverkosto tiedonkeruu- ja jakomenetelmineen – joka tukee kasvualojen tunnistamista ja edistää ennakoivalla otteella nopeaa tilannereagointia myös rakennemuutostapauksissa.

Hankkeessa yhdistetään uudella tavalla aluekehitysviranomaisen ja yliopiston ennakointi- ja tutkimusosaaminen sekä verkostot kasvu- ja rakennemuutosalojen työvoima- ja osaamistarpeiden ennakoinnissa. Maakuntaliiton ja yliopiston yhteistyö toimii mallina muille alueille ja sen tuloksia voidaan hyödyntää mm. Etelä-Savossa ja Lapissa toteutettavissa ennakointihankkeissa, joiden kanssa ETKO-hanke tekee tiivistä yhteistyötä. Hanke tuottaa tietoa siitä, millaisia muutoksia alueelliset ja paikalliset työmarkkinat kohtaavat, millaista osaamista kasvualoilla tarvitaan ja miten rakennemuutoksia kohdanneiden alojen työntekijöiden osaamista kehitetään uudelleentyöllistymisen mahdollistamiseksi. Hanke vahvistaa elinkeinoelämän ja yritysten roolia työvoima-, osaamis- ja koulutustarpeiden sekä kasvu- ja rakennemuutosalojen tunnistamisessa. Kohtaannon parantumisen myötä työttömien, maahanmuuttajien ja nuorten voimavarat saadaan tehokkaammin käyttöön tilanteessa, jossa työmarkkinoiden toimivuutta on parannettava, sillä eläkkeelle siirtyvien määrä on korkea, työikäisten määrä laskee ja myös työn sisällöt muuttuvat.

ETKO-hanke vastaa työvoimapalveluja ja aikuiskoulutusta koskeviin kehittämistarpeisiin. Hankkeen myötä työvoimapalvelujen kehittäjät, aikuiskoulutuksen suunnittelijat, koulutuksen järjestäjät, hanketoimijat, seudulliset elinkeinoyhtiöt ja erikokoiset yritykset saavat käyttöönsä analysoitua työvoiman kysyntää ja tarjontaa sekä yritysten kehitysnäkymiä koskevaa tietoa ja ehdotuksia omien palvelujensa kehittämisen ja päätöksenteon pohjaksi. Palvelujen suunnittelu, koulutuksen suuntaaminen, asiakasohjauksen kehittäminen ja yrityskontaktoinnin toimialavalinnat ovat esimerkkejä tarpeista ja yhteistyöpinnoista, joihin hankkeen toimenpiteillä vastataan. Syötteet tulevaisuuden näköaloista, työn sisältöjen muutoksista ja työvoiman osaamisesta ovat teemoja, joihin liittyvää tietoa voidaan sekä koota että levittää hankkeen avulla mm. asiantuntijaraateja ja -paneeleja hyödyntämällä ja kouluttamalla työvoima- ja koulutuspalvelujen parissa työskenteleviä henkilöitä.

Koulutus- ja palvelutarpeita arvioidaan keräämällä ja analysoimalla tietoa alueen tarpeista, työvoiman tarjonnasta ja talouden kehityksestä sekä kokoamalla ja suodattamalla globaalia ja kansallista tulevaisuustietoa maakunnan omasta näkökulmasta alueen erityispiirteet huomioiden. Työnantajille (yritykset, julkinen sektori ja kolmas sektori) ja hankkeen kohderyhmille (TE-hallinnon ja oppilaitosten ohjauspalvelujen asiantuntijat, uraneuvojat ja opinto-ohjaajat, yritysneuvojat, henkilöstö- ja rekrytointipalveluja tarjoavat yritykset, elinkeinoelämä- ja yrittäjäjärjestöt, muut toimintalinjan 4 erityistavoitteen 9.2 hankkeet, työnhakijat ja muut ennakointitietoa hyödyntävät tahot) tuodaan tietoa tulevaisuuden ennakoiduista muutoksista. Työnantajilta kerätään uudenlaisia avauksia ja menetelmäkokeiluja hyödyntäen näkemyksiä siitä, miten toimintaympäristön ja työn sisältöjen muutos sekä toisaalta yritysten ja muiden työnantajien itse arvioimat muutokset vaikuttavat niiden toimintaan ja tarpeisiin erityisesti työvoiman ja sen osaamisen suhteen.

Työmarkkinoiden muutosindikaattoreiden kehittämisellä pyritään auttamaan työvoimapalvelujen kehittämistä. Maakunnassa ennakointityöhön sitoutettua toimijajoukkoa laajennetaan ja työhön osallistuvien organisaatioiden ennakointiosaamista kehitetään menetelmäkoulutuksin ja järjestämällä tulevaisuustyöpajoja. Tulevaisuus-, tilasto- ja toimialatietoa kootaan maakunnalliseen ennakointiportaaliin ja tietoa välitetään myös sosiaalista mediaa hyödyntäen. Pohjois-Karjalan talouskatsaus TRENDIT-julkaisua kehitetään suunnitelmallisesti kokoamalla eri aihepiirejä käsitteleviä teemanumeroita ja vahvistamalla tulevaisuusnäkökulmaa.

Hankkeen toiminta kytketään osaksi päätöksentekoa ja strategiaprosesseja (ml. hankkeen kohderyhmät), mikä vahvistaa toimijoiden ennakointiosaamista ja luo pohjaa ennakointityön pysyvyydelle. Hanke tukee maakuntaohjelman ja maakuntasuunnitelman linjauksiin pohjautuvien tulevaisuutta koskevien valintojen ja päätösten tekemistä ja tavoitteiden seurantaa. Ennakointia kehittämällä tuetaan alueen erityispiirteet huomioivaa älykästä erikoistumista sekä alueen yritysten kilpailukykyä. Hanke osallistuu Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien ennakointi- ja tietotuotantoyhteistyön kehittämiseen ja sillä on kytkentöjä kansainvälisiin hankkeisiin (ESPON-tutkimusohjelma, INTERREG-ohjelmat ja OECD:n tutkimushanke keskeisistä kehitystrendeistä, haasteista ja mahdollisuuksista). Hankkeen loppuvaiheessa selvitetään mahdollisuuksia osallistua hankkeen tuloksia hyödyntäen teemaan liittyviin kansainvälisiin hankehakuihin.